Srinivas Thiruvadanthai and Karan Bhasin

Srinivas Thiruvadanthai and Karan Bhasin is a contributing editor at Swarajya