Dr Kanupriya Bajaj and Karan Bhasin

Dr Kanupriya Bajaj and Karan Bhasin is a contributing editor at Swarajya